תקנון האתר

חברת ארליקו (arliku) תקרא להלן "החברה".
האתר של החברה "www.arliku.com" .
החברה אינה שומרת קורות חיים , אבל לשם הפשטות נקרא למקצוע שהמועמד מעוניין לעבוד בו יחד עם שנות נסיון , "קורות חיים".

כל טקסט שנימצא באתר "החברה" מיועד לנשים ולגברים כאחד, מנוסח בלשון יחיד ובזכר וזאת מטעמי נוחות בלבד.

"תכנים" - התכנים באתר : קורות חיים של מחפשי עבודה ו/או תכנים מכל סוג שהוא, שניתן להעלות ו/או לכלול בכל דרך שהיא, לרבות קבצים ו/או מילים ו/או תמונות ו/או קולי ו/או מספרים ו/או כל תוכן אחר.

תקנון אתר "החברה" מהווה חוזה הבא להבהיר את היחסים בין מחפשי העבודה באתר האינטרנט לבין החברה המשמשת כמאגר, כמנוע חיפוש יעודי לקורות חיים, כלוח פרסומי וכמתווך. מחפשי העבודה מצהירים כי מרגע כניסתם לאתר מאשרים ומקבלים על עצמם את כל התנאים כדלקמן:

באתר "החברה" ניתן להשתמש למציאת עבודה ע"י משלוח קורות חיים לאתר אשר יועברו למעסיקים ע"י האתר והמאפשר להכניס את קורות החיים למאגר מחפשי העבודה באתר במטרה לאפשר למעסיקים לגייס אותך למשרות פנויות בארגונם תוך שימוש במנוע חיפוש יעודי לחיפוש בקורות חיים ו/או בכל צורת חיפוש שהיא.

1. "החברה" מאפשרת למעסיקים ליצור קשר עם מחפשי העבודה . למען הסר ספק, החברה לא מתחייבת בשום צורה לאתר למחפש העבודה משרה כלשהי.

1. "החברה" מאפשרת למעסיקים ליצור קשר עם מחפשי העבודה . למען הסר ספק, החברה לא מתחייבת בשום צורה לאתר למחפש העבודה משרה כלשהי.

1.1 כאמור "החברה" מאפשרת למעסיקים ליצור קשר עם מחפשי העבודה בן היתר ע"י חשיפה של תוכן קורות החיים בפני המעסיק ו/או מי מתאמו ו/או צד שלישי. "החברה" אינה מתחיבת לשמור על סודיות התכנים במאגר החברה לרבות כל תוכן אשר נמצא בקורות החיים. כתיבת קורות החיים היא על אחריות מחפש העבודה בלבד ועל מחפש העבודה לנקות זהירות באילו פרטים כתובים בקורות חייו,כל פרט עשוי להיחשף ע"י מעסיק ו/או מי מתאמו ו/או צד שלישי כל שהוא .למען הסר ספק החברה אינה אחראית לכול נזק אשר יגרם למחפש עבודה עקב חשיפה של פרטיו האישיים בפני צד שלישי ולא יהיה למחפש העבודה בגינן כל תביעה או דרישה כלפי "החברה".

2.במידה ונוצרת התקשרות בין המעסיק למחפש העבודה בעקבות שימוש באתר, חיפוש במאגר קורות חיים ו/או ביצוע פניה לאתר המעסיק באופן ישיר או אקיף היא תסוכם ישירות בין המעסיק למחפש העבודה וללא התערבות והתקשרות של "החברה" ו/או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה.

3. הינך מקבל את המגבלות המפורטות להלן ומאשר בזאת שבקובץ קורות החיים שלך ובתכנים שתמסור אין תוכן כדלקמן:
תכנים שאינם חלק מקורות חייך.
תכנים בעלי אופי מיני בוטה.
תכנים גזעניים.
תכנים מוציאי לשון הרע.
תכנים הפוגעים בפרטיות.
תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
תכנים בעלי אופי מסחרי.
תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
תכנים אשר מכילים תמונה השייכת לאדם או גוף אחר שאינו המשתמש.
תכנים אשר מכילים קורות חיים השייך לאדם או גוף אחר שאינו המשתמש.
תכנים אשר מכילים מידע ו/או מידע אישי השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש.
תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו /או מוטעה ו/או מטעה.

4. הנך מסכים כי "החברה רשאית מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש לסרב לפרסם קורות חיים ו/או כל תוכן אחר באתר ,הנך מסכים כי "החברה" רשאית מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש לחסום ו/או לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק ו/או למחוק תכנים לרבות קורות חיים, הנך מסכים כי "החברה" רשאית מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש לחסום ו/או לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את גישתך לשירותים ו/או לאתר החברה.הנך מסכים כי כל האמור בסעיף זה נתון לשיקול דעת בלעדי של החברה וכי לא יהיו למחפש העבודה באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין.הנך מסכים כי אין גריעה מהתחייבויותיו של מחפש העבודה כמפורט בתקנון גם במקרה שבו מופסקת הפעילות שלו באתר ע"י החברה וגם בכל מקרה אחר .

5. הנך מסכים כי "החברה" תהא רשאית לבצע שימוש בקורות חיים שלך ו/או בכל תוכן אחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מגבלה, לרבות העברתם למעסיקים ו/או למפרסמים אחרים ו/או למאגרי מידע אחרים.

6. עליך בלבד מונחת האחריות למסמך קורות החיים שתשלח ו/או תעלה לאתר, לשימוש שהנך מבצע באתר וכן לכל נזק שיגרם כתוצאה מחשיפה של קורות החיים לצד שלישי ו/או ל"החברה" ו/או למי מטעמה ו/או מהסתמכות על תוכן כל שהוא ו/או פניה של מעסיק או צד שלישי.

7.הנך מסכים כי "החברה" רשאית לעדכן את שירותיה ואך להוסיף ו/או להוריד שירותים כאלו ואחרים. הסכמה זו הנה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן.

7.1 הנך מסכים כי "החברה" רשאית לשלוח עדכונים על שינוי ו/או תזכורת של שרותיה, הצעות עבודה, מודעות, דיברי פרסומת כהגדרתם בחוק וכל דבר נוסף, לרבות "דואר זבל". הנך מאשר לחברה לשלוח דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או SMS. הסכמה זו הנה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן.

8.בעקבות הפרת תנאי תקנון זה, הנך מתחייב לשפות ולפצות את "החברה" ו/או הבאים מטעמה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין כל נזק , אובדן רווח, הפסד, תשלום ,הוצאה , לרבות שכר טרחה של עו"ד והוצאות משפט.

9. הנך מאשר כי הנך בעל כשירות משפטית וכי מלאו לך 18 שנה לפחות.

10. "החברה" מתחייבת לספק את השירותים באופן רציף ללא הפסקות , ללא שיבושים והפראות וללא תקלות מכל מין וסוג באתר ובמערכות החברה, "החברה" ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן בעקיפין ו/או במישרין, עגמת נפש וכיו"ב שייגרם עקב כך.

11. "החברה" רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות את מראהו ו/או לשנות את שמו,תוכנו ו/אופיו וכל זאת לפי שיכול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע לך על כך מראש, למען בסר ספק "החברה" אינה מתחייבת למשך זמן פעילות ואינך זכאי לפיצוי כלשהו בגין סגירת האתר ו/או שינויו על כל המשתמע כאמור.

12. הנך מאשר כי זכויות היוצרים בתכני האתר בסימני המסחר,בעיצוב האתר, בכל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי,יישום, טקסט וכל תוכן אחר הכלול בו הינו של החברה בלבד ומהווים את הקניין הרוחני של "החברה" והנך מאשר כי ידוע לך שאין להפיץ, אין להעתיק, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק ממנו.

13.הנך מאשר כי ידוע לך כי כל מידע באתר מיועד להקל עלך את חיפוש העבודה ומיועד לשימושך הפרטי בלבד והנך מתחייב שלא לעשות בו, בכולו או במקצתו שימוש לצרכם ו/או לבקשתם של אחרים.

14.הנך מתחייב להשתמש באתר לחשיפת קורות החיים שלך, אך ורק לשם חשיפת קורות החיים שלך, ולא לכל מטרה אחרת, והיה והתופר התחייבות זו, תפצה את החברה מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה והפסדיה הישירים והעקיפים כתוצאה מהפרה כאמור, ללא שתוטל על החברה כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 1,600 ₪ עבור כל מקרה הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה כנגדי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עקב הפרת ההתחייבות כאמור.

. ידוע לי, כי אם אפר איזו מ התחייבויותיי כלפי החברה, תהיה החברה זכאית לנקוט נגדי בכל הליך משפטי, לרבות בקשות לסעדים זמניים.

16. כל תביעה הנובעת ו/או הקשורה לאתר תדון עפ"י הדין הישראלי בלבד כאשר הסמכות המקומית לדון בתביעה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך באשדוד בלבד.

17. קראתי את תקנון אתר www.arliku.com בכובד ראש ואני מסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.